ارزیابی و پهنه‌بندی داده‌های بارش ماهواره‌ای GPM و TRMM 3B42 V7 در شمال شرق ایران

زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی؛ سید فرهاد صابر علی؛ حسین نستری نصرآبادی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 179-191

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه ارزیابی داده‌های بارش از محصولات اندازه‌گیری بارش جهانی (GPM) و مأموریت اندازه‌گیری باران گرمسیری (TRMM-3B42 V7) با داده‌های باران‌سنجی و مقایسه دو مدل کاربردی در ارزیابی مکانی این داده‌ها به‌منظور پهنه‌بندی بارش در آب‌وهوای نیمه‌خشک استان خراسان رضوی است. داده‌های بارش اندازه‌گیری شده از 13 ایستگاه سینوپتیک در ...  بیشتر