ارزیابی و پهنه‌بندی داده‌های بارش ماهواره‌ای GPM و TRMM 3B42 V7 در شمال شرق ایران

زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی؛ سید فرهاد صابر علی؛ حسین نستری نصرآبادی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 179-191

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه ارزیابی داده‌های بارش از محصولات اندازه‌گیری بارش جهانی (GPM) و مأموریت اندازه‌گیری باران گرمسیری (TRMM-3B42 V7) با داده‌های باران‌سنجی و مقایسه دو مدل کاربردی در ارزیابی مکانی این داده‌ها به‌منظور پهنه‌بندی بارش در آب‌وهوای نیمه‌خشک استان خراسان رضوی است. داده‌های بارش اندازه‌گیری شده از 13 ایستگاه سینوپتیک در ...  بیشتر

ارزیابی و کارایی مدل‌های برآورد تابش خورشیدی در مقیاس روزانه در شهرستان اهواز

زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی؛ رضا شجاعی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 343-350

چکیده
  استفاده از تابش خورشیدی (Rs) در بسیاری از علوم مخصوصاً کشاورزی و آبیاری کاربرد فراوانی دارد. یکی از راه‌های تخمین تابش خورشیدی استفاده از مدل‌های تجربی می‌باشد. در این تحقیق از 6 مدل انگستروم-پرسکات پیشنهادی توسط فائو، انگسترم-پروسکات واسنجی شده توسط سپاسخواه و کاشفی پور، انگسترم-پروسکات واسنجی شده در این مطالعه، مدل گلور-مک کلوت، ...  بیشتر