تغییر اقلیم
مقایسه ی کارایی مدل های SDSM و CCT در مطالعات تغییر اقلیم(مطالعه موردی حوزه آبخیز کرگانرود)

محمدرضا شیخ ربیعی؛ حمیدرضا پیروان؛ پیمان دانشکار آراسته؛ مهری اکبری؛ بهارک معتمدوزیری

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 128-146

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.339973.1172

چکیده
  با توجه به زمان بر بودن و عدم صرفه اقتصادی استفاده از مدلهای دینامیکی، استفاده از روشهای ریزمقیاس نمایی آماری افزایش یافته است. در این پژوهش نتایج دو مدل ریزمقیاس نمایی CCT و SDSM در شبیه سازی مولفه های اقلیمی روزانه بارش، دمای حداکثر، حداقل و متوسط در حوزه آبخیز کرگانرود در استان گیلان مقایسه شده است. از اطلاعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک ...  بیشتر

تاثیر گرمایش جهانی بر محتوای رطوبتی سامانه های بارش زای غرب ایران

مازیار محمدی؛ محمد سلیقه؛ مهری اکبری

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 84-97

https://doi.org/10.22034/jmas.2020.130883

چکیده
  برای انجام این پژوهش ابتدا داده‌های بارش چهار ایستگاه سینوپتیک مربوط به غرب ایران طی بازه زمانی 2018-1979 در ماه‌های ژانویه، فوریه، مارس، اکتبر، نوامبر و دسامبر از سازمان هواشناسی کشور اخذ و بر اساس آستانه صدک نود و پنجم، شدیدترین بارش-های 24 ساعته‌ی هر ایستگاه در هر ماه مشخص گردید. در ادامه برای روز‌هایی که بارش ‌های شدید رخ داده است ...  بیشتر

آشکارسازی فازهای تأثیرگذار شاخص نوسان شبه‌دوسالانه (QBO) بر افزایش تعداد روزهای همراه با بارش سنگین در نیمه جنوبی ایران

حسن مهرزاد؛ محمد سلیقه؛ مهری اکبری؛ زهرا حجازی‌زاده

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 15-28

چکیده
  پژوهش حاضر، به آشکارسازی فازهای تأثیرگذار شاخص نوسان شبه‌دوسالانه بر افزایش تعداد روزهای بارش سنگین در نیمه جنوبی ایران در فصل سرد پرداخته است. برای این منظور، داده های QBO از ایستگاه سنگاپور در تراز 30 هکتوپاسکال از پایگاه داده IGRA و داده های بارش نیز به‌صورت روزانه برای 89 ایستگاه نیمه جنوبی، با مقیاس زمانی روزانه در شش ماه سرد ( ژانویه ...  بیشتر