اقلیم شناسی
الگوهای کم ارتفاع بریده در ایران

حسین رضایی؛ قاسم عزیزی؛ محمد مرادی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 331-348

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.298615.1150

چکیده
  کم‌فشارهای‌بریده، سیستمهای کم‌فشار‌ در سطوح میانی هستند که در نتیجه تغییرات نصف‌النهاری جریانهای رودباد ایجاد شده‌اند. هدف از این پژوهش بررسی الگو‌های مختلف کم‌فشار‌بریده در ایران است. لذا در این مطالعه، برای یک دوره 40 ساله 2015-1976 الگو‌های کم‌فشارهای‌بریده و بارش‌های مرتبط با آنها بررسی گردید. برای شناسایی کم‌فشارهای‌بریده ...  بیشتر

بررسی بارش‌های همرفتی کوتاه مدت منجر به رخداد سیل در‌ منطقه کن و سیجان (مطالعه موردی: 28 تیرماه 1394)

عباس رنجبر؛ محمد مرادی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22034/jmas.2020.130878

چکیده
  در 28 تیر1394ریزش بارش‌های بسیار شدید‌ همرفتی در مدت زمان بسیار کوتاهی منجر به وقوع سیل مهیبی در منطقه کن و سیجان شد. شدت زیاد بارش در مساحت کوچک از عوامل اصلی رخداد این سیل مخرب می‌باشد. برای بررسی این بارش‌های همرفتی از داده‌های دیدبانی، محصولات رادار، نقشه‌های هواشناسی و برای شبیه‌سازی بارش از مدل WRF‌‌ استفاده شد. مدل با سه دامنه ...  بیشتر

بررسی دما و نم نسبی همزمان در ایستگاه بوشهر ساحلی برای طراحی تهویه

محمد مرادی؛ پرویز رضازاده

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 355-366

چکیده
  در این پژوهش داده‌های دمای خشک و نم‌نسبی همزمان ایستگاه بوشهر ساحلی در دوره آماری 2017-1993 برای برآورد مقادیر متناظر با احتمالات 95/0 و 99/0 منحنی تجمعی که در طراحی تهویه مطبوع در سازه‌های بزرگ کاربرد دارد، بررسی شد. برای اینکار از روش‌های گرافیکی و آماری استفاده شد. برای تعیین نم‌نسبی همزمان از میانگین نم نسبی مربوط به دمای برآورد شده ...  بیشتر

پس پردازش خروجی مدل WRF به روش میانگین لغزان برای دما، دمای نقطه شبنم، دمای بیشینه و دمای کمینه، در ایستگاه هواشناسی فرودگاه رشت

محمد مرادی؛ سامان مرتضی پور

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 202-213

چکیده
  پیش بینی دقیق کمیت های هواشناسی همیشه جزو چالش های مورد اهمیت بوده است. خروجی های خام مدل های عددی هواشناسی(DMO) همواره شامل خطاهای تصادفی و سیستماتیک هستند که باعث کاهش دقت پیش بینی ها می شود. با استفاده از روش های پس پردازش بر روی خروجی خام مدل ها می توان خطاهای سیستماتیک را کاهش داده و به بهبود دقت پیش بینی ها دست یافت. این موضوع ثابت ...  بیشتر

بررسی همگنی میانگین سالانه سرعت باد در ایستگاه‌های هواشناسی ایران

محمد مرادی؛ عباس رنجبر؛ ابراهیم فتاحی؛ فاطمه رحیمزاده

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 146-162

چکیده
  در این مقاله با استفاده از آزمون‌های انحرافات تجمعی و نرمال استاندارد، همگنی میانگین سالانه سرعت باد 31 ایستگاه همدیدی واقع در مراکز استانها، در دوره آماری 2015-1981 بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون انحرافات تجمعی، همگنی داده‌ها را فقط در ایستگاه‌های اهواز، اردبیل، قزوین و اصفهان تایید نمود. نتایج حاصل از دسته‌بندی ایستگاه‌ها بر اساس ...  بیشتر

مطالعه بارش‌های همرفتی کوتاه مدت منجر به رخداد سیل در‌ منطقه کن و سیجان (مطالعه موردی: 28 تیرماه 1394)

عباس رنجبر؛ سحر تاجبخش؛ محمد مرادی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 163-176

چکیده
  در 28 تیر1394ریزش بارش‌های بسیار شدید‌ همرفتی در مدت زمان بسیار کوتاهی منجر به وقوع سیل مهیبی در منطقه کن و سیجان شد. شدت زیاد بارش در مساحت کوچک از عوامل اصلی رخداد این سیل مخرب بود. برای بررسی این بارش‌های همرفتی از داده‌های دیدبانی، محصولات رادار، نقشه‌های هواشناسی و برای شبیه­سازی بارش از مدل WRF‌‌ استفاده شد. مدل با سه دامنه تو ...  بیشتر